Ovdje predstavljeni studijski program je izvadak iz opisa modula i kolegija u kojem su opisani pojedini kolegiji uključujući i način polaganja istih. Konkretnu ponudu za ak. god. 2012./2013. ćemo objaviti u skorije vrijeme. Raspored održavanja nastave u fazama izravne nastave biti će pravovremeno objavljeni u priručnicima za studente.

Moduli - kolegiji - uvodna predavanja

Faza izravne nastave na Sveučilištu u Zagrebu 1.-31.10. 2012.

Uvodni dan:. Predstavljanje  programa diplomskoga studija, radionica za korištenje internetske platforme Moodle.

Uvodna predavanja s diskusijom

  1. Obrazovno-politički reformski procesi u jugoistočnoj i srednjeistočnoj Europi
  2. Europsko obrazovanje i obrazovanje za ljudska prava

Svaka faza izravne nastave počinje uvodnim predavanjima. Ona tvore okvir za module koji se u tim fazama nude odnosno povezuju sadržaje modula prve i druge faze izravne nastave. U svrhu takvog tematskog povezivanja kolegij broj 11: "Globalizacija i nacionalne obrazovane politike u Europi" počinje već u prvoj fazi e-učenja te kao kolegij koji se provlači kroz cijeli studij završava na kraju druge faze izravne nastave.


Modul 1      
Upravljanje kvalitetom i savjetovanje u obrazovanju

U središtu modula su koncepti upravljanja obrazovnim sustavima, posebice s obzirom na to kako su razvijani i implementirani od početka 1990-tih. Cilj je predstaviti i kritički razmotriti s time povezane i katkad proturječne razvojne procese. Kolegiji unutar modula tematiziraju (na primjeru školstva i visokog školstva) obrazovno ekonomska načela, probleme ciljeva zadanih izvana, osnovna pitanja obrazovnog menadžmenta i organizacijskog savjetovanja koje se odnosi na menadžment, posebice s obzirom na promjene u organizacijama i pitanja evaluacije.

Kolegij 1: Metode istraživanja i evaluacije
Kolegij 2: Ekonomika obrazovanja i novi modeli upravljanja
Kolegij 3: Razvoj kvalitete i evaluacija
Kolegij 4: Upravljanje kvalitetom u visokom obrazovanju
Radionica: Upravljanje kvalitetom u međunarodnim projektima (dio kolegija 4) 

 

Modul  2  Škola u Europi jezične i kulturne raznolikosti

S obzirom na sve naglašeniju društvenu, kulturnu i jezičnu raznolikost, obrazovni sustavi u europskim zemljama nalaze se pred izazovom razvoja modela školskog obrazovanja i školskog menadžmenta prema indikatorima kvalitete za obrazovanje u Europi koji vrijede od 2000.godine te svog pozicioniranja u europskom obrazovnom prostoru koji se postupno razvija. Uspjeh tih procesa moguć je samo ukoliko se usklade općeeuropske razvojne linije s nacionalnim i regionalnim osobitostima. U ovom se modulu tematiziraju razlike i sličnosti nacionalnih školskih sustava u Europi, analiziraju različite reformske strategije s obzirom na europsku dimenziju i zahtjeve za školom koja uključuje i poštuje različitost učesnika odgojno-obrazovnog procesa (inkluzivna škola). Posebno se predstavljaju koncepti i teorije usmjereni na poboljšanje ophođenja s jezičnom i kulturnom raznolikošću u školama uključujući i upravljanje raznolikošću.

Kolegij 5: Perspektive razvoja škola u Europi
Kolegij 6: Manjine u školama
Kolegij 7: Višejezičnost u školskom sustavu
Kolegij 8: Učinkovitost škole, evaluacija i razvoj 
 

Modul 3  Novi mediji 

Učenje na daljinu zbog svoje strukturne povezanosti s mnogim drugim oblicima učenja online sve više dobiva na važnosti. Ono dugoročno mijenja obrazovni prostor posebice u području visokog školstva i daljnjeg profesionalnog razvoja i obrazovanja. Ovaj modul nudi uvod u značenje obrazovnog tržišta nastaloga u svezi s novim medijima. Osobita pozornost se posvećuje didaktičkim mogućnostima različitih formata. Cilj je – ne samo s obzirom na tržišno natjecanje između ponuđača obrazovanja – naučiti procjenjivati specifičnosti e-učenja/učenja na daljinu kao i granice i mogućnosti primjene različitih formata te kritički pozabaviti sa zahtjevima koji predstavljaju preduvjet za učinkovito korištenje i uspješno primjenjivanje novih medija.

Kolegij 9: Novi mediji i međunarodno obrazovno tržište
Radionica: Savjetovanje za medijski dizajn u obrazovanju (dio kolegija 9)

Faza izravne nastave na Sveučilištu u Münsteru 1. – 31. 5. 2013.

Uvodni dan: predstavljanje studijskog programa, radionica za korištenje internetske platforme Moodle.

Uvodna predavanja s diskusijom

  1. Proces europske integracije i nacionalne obrazovne politike
  2. Obrazovno-politički sudionici u Europi

Modul 3 (nastavak)   Novi mediji

Kolegij 10: Učenje na daljinu: praksa i posredovanje
Radionica: Učenje na daljinu – planiranje i procjenjivanje (dio kolegija 10)

 

 

 

Modul 4     Obrazovne politike i savjetovanje u obrazovanju

Temu ovoga modula čine izazovi pred kojima se nalazi tercijarni sektor obrazovanja u Europi uslijed procesa globalizacije i europske integracije. Analizirat će se i diskutirati o – ponekad i kontradiktornim – obrazovno-političkim razvojnim procesima koji se primjerice pokazuju u kontekstu Bolonjskog procesa. Jedno od ključnih pitanja je može li se i na koji način ostvariti model jedinstvenoga europskog obrazovnog prostora, s obzirom na to da na oblikovanje i daljnji razvoju obrazovnih sustava i dalje utječu različite tradicije, temeljna polazišta i iskustva. Uz pomoć kojih obrazovno-političkih koncepata i instrumenata je moguće nositi se s ovim izazovima i gdje su granice ovoga modela? Ova će se pitanja obraditi s naglaskom na podsustave visokog obrazovanja, obrazovanja učitelja, profesionalnog usavršavanja  i cjeloživotnog učenja. 

Kolegij 11: Globalizacija i nacionalne obrazovne politike u Europi
Kolegij 12: Obrazovanje učitelja u europskom obrazovnom prostoru
Kolegij 13: Profesionalno usavršavanje u Europi
Kolegij 14: Cjeloživotno učenje i savjetovanje u obrazovanju
Fakultativna radionica: Savjetovanje i prezentacija - soft skills

 

Modul 5   Menadžment raznolikosti i koncepti savjetovanja

U kontekstu globalizacije i migracijskih pokreta širom svijeta produktivno ophođenje s raznolikošću (kulturnom, etničkom, jezičnom, rodnom itd.) postaje jedna od ključnih kompetencija koje utječu na uspjeh ili neuspjeh aktivnosti u timovima i organizacijama. U tom se kontekstu posebice poduzeća, ali i obrazovne ustanove poput škola i visokoškoslih ustanova nalaze pred brojnim novim izazovima. Ovaj modul daje uvid u teorije, područja prakse i koncepte savjetovanja/upravljanja raznolikošću u organizacijama i razvoju osoblja s jedne strane te u pitanjima interkulturalnog učenja i planiranja jezičnog obrazovanja te ophođenja s višejezičnošću u Europi s druge strane. Modul ukazuje kako na poteškoće koje proizlaze iz raznolikosti tako i na prilike koje ona pruža u smislu resursa za inovaciju i kreativnost.

Kolegij 15: Etnička raznolikost i nejednakosti u organizacijama
Kolegij 16: Koncepti interkulturalnog učenja
Kolegij 17: Višejezičnost i jezične politike u Europi
Kolegij 18: Upravljanje osobljem i raznolikost
Fakultativna radionica: Interkulturalni menadžment